fbpx

Host Terms and Conditions

תנאי מארחים

תנאי מארחים אלה (“תנאי המארחים“) מהווים הסכם משפטי מחייב בינך, כל גורם או ישות אשר עושה שימוש באתר ו/או בשירותים שלנו כמארח (“המארח” או “אתה“), לבין חברת בוק יור דיי בע”מ (“החברה” או “אנחנו“), ביחס לשימוש שנעשה באתר שלנו.

תנאי המארחים האלו הינם בנוסף לתנאי השימוש [https://bookyourday.io/he/terms-and-conditions] ומשלימים אותם, ומובהר כי הוראות תנאי השימוש יחולו בי החברה לבין המארחים. לכל המונחים המוזכרים בתנאי המארחים תהא משמעות זהה להגדרתם בתנאי השימוש, למעט כאשר נאמר אחרת במפורש. 

באישורך את תנאי המארחים באמצעות לחיצה על כפתור [“קבל/אשר”] בתחתית מסמך זה, אתה מקבל על עצמך את ההוראות, התנאים והמגבלות בתנאי המארחים, נוסף על הוראות תנאי השימוש כאמור. ככל שאינך מסכים לאי אילו מהוראות תנאי המארחים ו/או תנאי השימוש כאמור, עליך להימנע או להפסיק, לפי העניין, מלעשות שימוש באתר שלנו כמארח.

 1. תנאי תשלום עבור השכרת הנכסים
  • הלקוח יחויב בתמורה הכוללת עבור כל הזמנה של אחד מהנכסים שלך אשר תבוצע באמצעות האתר (“ההזמנה“) כמפורט בסעיף 8.6 לתנאי השימוש.
  • אתה תהא זכאי לקבל תשלום עבור עלות השכירות של הנכס ותשלומים רלוונטיים אחרים (ככל שקיימים, כגון דמי ניקיון וכדומה), כפי שנקבעו על-ידך בתיאור הנכס שלך ביחס להזמנה הרלוונטית, וזאת ביום האירוע, והכל בכפוף להוראות תנאי השימוש, תנאי המאחרים והדין החל.
  • החברה תהא רשאית לעכב כל סכום ביחס למיסים החל על התשלום המגיע למארח, אם וככל שהיא תידרש לעשות כן על פי דין, אלא אם המארח סיפק לחברה את האישורים/פטורים המתאימים מרשויות המס ואחרות רלוונטיות הקובעים אחרת.
  • הלקוח יחויב במע”מ, ככל שהדבר נדרש על-פי דין.
 2. עמלת החברה
  • בתמורה לשירותים הניתנים על-ידי החברה באמצעות האתר, אתה כמארח תשלם לחברה עמלה עבור כל הזמנה ביחס לנכסים שלך בסכום כמפורט להלן:
 • עשרה אחוזים (20%) מעלות השכירות (או מדמי הביטול שישלמו על-ידי הלקוח, לפי העניין) של הנכס הרלוונטי במסגרת ההזמנה (“העמלה”).
  • העמלה תשולם לחברה מיד עם קבלת תשלום התמורה הכוללת על-ידי הלקוח. החברה תהא רשאית לנכות את העמלה ישירות מתשלום התמורה הכוללת ששילם הלקוח לחברה.
  • מובהר כי גם החברה רשאית לגבות תשלומים נוספים מהלקוח (כגון דמי שירותים). מובהר במפורש כי המארח לא יהא זכאי לתשלום ו/או תמורה כלשהי ביחס לתשלומים הנוספים שתגבה החברה מהלקוח, אם תגבה, וכי למארח אין לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה.
  • מע”מ יתווסף לעמלה ככל שהדבר יידרש על-פי דין.
 1. ביטול
  • המארח מודע ומאשר כי לקוח המזמין נכס יכול וצריך להסתמך על כך שהנכס הרלוונטי יהא זמין ומוכן לשימוש למועד ולמשך הזמן שהוזמן על-ידו. לפיכך, עמדת החברה היא כי המארח לא יבטל הזמנה, אלא בנסיבות מיוחדות וחריגות.
  • בכפוף לסעיף 9 לתנאי השימוש, ומבלי לגרוע מכל אחריות אשר עשויה לחול על המארח כלפי הלקוח עקב ביטול הזמנה כאמור, דמי הביטול המפורטים להלן ישולמו על-ידי המארח לחברה (ולא ללקוח), ככל שהמארח יבטל כל הזמנה:

3.2.1. ביטול הזמנה על-ידי מארח יתאפשר לא יאוחר מארבעה עשר (14) יום טרם המועד בו הנכס עתיד להיות מושכר, ובמקרה זה החברה לא תגבה מהמארח דמי ביטול כלשהם.

3.2.2. בכל ביטול הזמנה אשר יפחת מארבעה עשר (14) יום מהמועד בו הנכס עתיד להיות מושכר אך לא יאוחר משבעה (7) ימי עסקים מהמועד בו הנכס עתיד להיות מושכר, יחויב המארח בדמי ביטול של חמישה עשר אחוזים (15%) מסכום עלות השכירות עבור ההזמנה שבוטלה.

3.2.3. בכל ביטול של הזמנה אשר יפחת משבעה (7) ימי עסקים מהמועד בו הנכס עתיד להיות מושכר, יחויב המארח בדמי ביטול של שלושים אחוזים (30%) מסכום עלות השכירות עבור ההזמנה שבוטלה.

 • דמי ביטול כאמור לעיל ישולמו על-ידי המארח לחברה עם ביצוע הביטול מצדו. מובהר כי החברה תהא רשאית לנכות את דמי הביטול כאמור מכל תשלום המגיע למארח ביחס להזמנות עתידיות שיבוצעו עבור נכסיו באתר. להסרת ספק, אין בתשלום דמי הביטול כאמור כדי לגרוע מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר עשויה להיות ללקוח כלפי המארח כתוצאה מביטול כאמור.
 • לאחר שלושה (3) ביטולי הזמנה על-ידי המארח, מכל סוג ומכל סיבה שהיא, החברה תהא רשאית להסיר את כל הנכסים של המארח מהאתר ולא לאפשר לו לפעול כמארח באתר.
 • הוראות סעיף 9 לתנאי השימוש יחולו, בשינויים המחויבים, על כל ביטול הזמנה על-ידי המארח.
 • ביטול ההזמנה על-ידי לקוח, וכל דמי ביטול המגיעים למארח, ייעשו על פי הוראות תנאי השימוש. מובהר כי העמלה תחול על דמי הביטול שישולמו על-ידי הלקוח.
 1. ביטוח
  • המארח יחזיק בכל עת בפוליסת ביטוח תקפה ומתאימה להשכרת הנכסים, כנדרש בתנאי השימוש.
 2. סודיות
  • התוכן של תנאי המארחים מהווה מידע סודי של החברה. עליך לשמור עליו בסודיות מלאה ומוחלטת ולא לחשוף מידע סודי זה לכל גורם אחר, מבלי לקבל לכך את אישורה המפורש של החברה, מראש ובכתב. הנך מסכים ומאשר כי ההתחייבות שלך כאמור לעיל הינה נצחית, מלאה ובלתי חוזרת. מובהר כי האיסור כאמור בסעיף זה לעיל לא יחול ביחס לדרישה מפורשת לגילוי על פי דין, ובלבד שעליך ליידע את החברה על כך טרם הגילוי כאמור (ככל שהדבר אינו אסור במפורש על פי דין) ולגלות רק החלק המינימלי הנדרש במידע הסודי כאמור.

□ אני, המארח, מאשר כי יש ברשותי פוליסת ביטוח כנדרש להשכרת הנכסים.

□ אני, המארח, מצהיר כי קראתי את תנאי המארחים ותנאי השימוש, ואני מאשר אותם ומסכים להיות מחויב על-פי הוראותיהם.

Search
Hourly price
Amenities
Facilities

Compare listings

Compare
× דברו עם נציג